Gröna utmaningar

Det är vinnarna som skriver historien

Varför inte vara med och skriva den gröna historien? Men ingen förändring utan målmedveten kamp. Kampen för grön omställning sker med pennan som vapen. Projektet Roleco Exdura är utformat för att skapa en kunskapsbas som bygger ett underlag där nya och gamla erfarenheter kan blandas.

Här finns traditionella utbildningar inom Livsmedelssäkerhet, Mikrobiologi samt HACCP (Styrning av risker). Ett helt nytt system som säkerställer spårbarhet i flera led som kan styra och hantera risker. Nya metoder att följa upp och styra Mikrobiologiska kriterier, samt en kartläggning av miljögifter och alla kända kemikalier som används i samband med livsmedel.

Det är idag möjligt att börja jobba med Agenda 2030. Delarna som handlar om hållbara livsmedel är utformade som revisioner i syfte att snabbt kunna ställa om till hållbara driftsformer. För mera kunskap finns information att hämta vid; http://www.globalamalen.se/

Agenda 2030

Läs mer:

http://www.globalamalen.se/